Přihlášení k účtu

Přihlašovací údaje je Váš email, který jste nahlásili na recepci při zakoupení členství. Pokud se nemůžete přihlásit ke svému účtu, kontaktujte prosím recepci nebo napište na info@avalonfitness.cz. Nekazládejte nový účet.

+420 725 428 141‬‬
Data Privacy

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
AV Fitness s.r.o. se sídlem Poděbradova 2842/1, 301 00 Plzeň, IČ: 177 32 701, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou C 42984, jako správce mých osobních údajů (dále jen „Společnost“).
II. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A JAK JE ZÍSKÁ
Zpracováváme pouze údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním klientské karty na recepci Avalon Fitness nebo vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, uvedením údajů do zřízeného uživatelského účtu na našem webu, poskytnutí údajů při založení členské smlouvy a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. v souvislosti s dodáním zboží, poskytnutím služeb), při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky: SMS, zprávy v aplikacích např.: Facebook, Messenger, Instagram, Whatsapp.
Zpracováváme i údaje, které sami zveřejníte na internetu a zejména na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram).
Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem.
Údaje nám poskytujete zcela dobrovolně, pouze v některých případech bychom vám bez poskytnutí údajů nebyli schopni poskytnout službu např.: členství a permanentky ve fitness (zde jsou určité osobní údaje nutné), přístup do online systému pro nákup permanentek, členství a rezervace skupinových lekcí nebo pro dodání objednaného zboží. Povinně nám údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak přímo ukládá zákon.Osobní údaje mohou spadat do kategorie „obecných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé osobní údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.
A. Obecné osobní údaje, které zpracováváme:
Jméno, příjmení, titul, datum narození, adresu, fotografii, telefonní číslo, e-mail, IP adresu, cookies, informace o objednaném zboží a službách, informace o tom, jaké zboží jste si od nás koupili, informace o tom, jaké služby jsme vám poskytli, pohlaví, fotografie, fotografie z našich akcích / videozáznamy z akcí.
B. Citlivé osobní údaje, které zpracováváme:
Nezpracováváme žádné citlivé osobní údaje.
III. K JAKÝM ÚČELŮM OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME, PO JAKOU DOBU A CO NÁS K TOMU VEDE?
A. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností
Abychom vás mohli registrovat do systému Avalon Fitness, vytvořit online účet, umožnit vám využívat rezervační systém, a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracováváme tyto obecné osobní údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, telefonní číslo, e-mail.
Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Takovou povinností může být dodání služeb nebo zboží. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsané. Může jít také o registrační formulář. K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.
B. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů
Abychom dosáhli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivace, zpracováváme tyto údaje: takové údaje nezpracováváme.
Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.
C. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby
Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:
• Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.
• Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budeme zpracovávat tyto osobní údaje našich klientů: jméno, příjmení, e-mail. Zasílání obchodních sdělení na váš e-mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit, a to způsobem, uvedeným v e-mailu. Pokud bychom pro zaslání naší nabídky nebo informací o novinkách používali klasickou tištěnou formu nebo telefonní hovor, i zde budeme respektovat, pokud nám dáte vědět, že si další kontakt nepřejete.
D. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu
Pokud nám udělíte svůj souhlas, budeme zpracovávat vaše osobní údaje k zasílání nabídky našich služeb/produktů. Váš souhlas budeme k tomuto zpracování potřebovat v případě, že nejste našim klientem. Pokud nám mimo to udělíte i další souhlas, budeme zpracovávat vaše osobní údaje i k zasílání nabídky služeb/produktů našich obchodních partnerů. Před tím, než nám váš souhlas udělíte, budeme vás informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny A až C výše), budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.
IV. ZPŘÍSTUPNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ JINÝM OSOBÁM
Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací. Se zpracovateli máme uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí. Aktuální seznam zpracovatelů: INSPIRE CZ s.r.o.. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).
V. INFORMACE O DALŠÍCH VAŠICH PRÁVECH V OBLASTI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
A. Právo na přístup k osobním údajům
Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.
B. Právo na opravu osobních údajů
Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).
C. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)
V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).
D. Právo na omezení zpracování
V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.
E. Právo na přenositelnost údajů
Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.
F. Právo vznést námitku
V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.
G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz
VI. DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO UPLATNĚNÍ VAŠICH PRÁV
V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu info@avalonfitness.cz. Zprávou na tento e-mail nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píšeme v článku VI. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.
Žádáme vás o tyto souhlasy:
1. souhlas se zpracováním osobních údajů podle GDPR
2. souhlas se zasíláním reklamních sdělení
Souhlasy jsou uděleny na dobu 6 let.
Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.avalonfitness.cz
Toto znění je účinné od 01. 01. 2023.