Přihlášení k účtu

Přihlašovací údaje je Váš email, který jste nahlásili na recepci při zakoupení členství. Pokud se nemůžete přihlásit ke svému účtu, kontaktujte prosím recepci nebo napište na info@avalonfitness.cz. Nekazládejte nový účet.

+420 725 428 141‬‬
general terms and conditions

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky společnosti AV Fitness s.r.o. se sídlem Poděbradova 2842/1, 301 00 Plzeň, IČ: 177 32 701, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou C 42984.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti AV Fitness s.r.o., se sídlem Poděbradova 2842/1, 301 00 Plzeň (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, které vzniknou v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“), která se uzavírá/uzavře mezi prodávajícím na straně jedné a fyzickou osobou (dále jen „kupující“) na straně druhé, a to prostřednictvím internetového obchodu na internetovém portálu Avalon Fitness. Internetový obchod na internetovém portálu Avalon Fitness je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese http://rezervace.avalonfitness.cz (dále jen „webová stránka“) prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Obchodní podmínky může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění nejsou tímto dotčena
 2. Tyto obchodní podmínky nebudou aplikovány v případech, kdy potencionálním kupujícím je právnickou osobou nebo osobou, která při objednávání zboží a služby jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo výkonu povolání
 3. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 4. Kupující a prodávající se v kupní smlouvě mohou odchýlit od těchto obchodních podmínek, když tato ujednání mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

II. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Kupující může přistupovat do svého webového rozhraní na portálu Avalon Fitness na základě jeho registrace uskutečněné na webové stránce, když touto registrací je kupujícímu vytvořen jeho uživatelský účet (dále jen „uživatelský účet“). Prostřednictvím svého uživatelského účtu může kupující objednávat zboží a služby. Pokud to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující objednávat zboží a služby rovněž bez registrace z webového rozhraní obchodu
 2. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího nebo třetích osob, majících souvislost s provozem portálu Avalon Fitness
 3. Při registraci a při objednávání zboží a služby je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat
 4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat důslednou mlčenlivost o přístupových informacích a heslech, spojených s přihlášením do uživatelského účtu a není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu žádným třetím osobám
 5. Prodávající je oprávněn zrušit účet či pozastavit používání uživatelského účtu, zejména pokud kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy, těchto obchodních podmínek, nebo pokud jednání kupujícího je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo dobrými mravy.

III. KUPNÍ SMLOUVA

 1. Zobrazení zboží a služeb na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru s tím, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně takového zboží a služby. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku nebude aplikováno. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží a služby včetně uvedení cen, jež jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží a služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou prezentovány na internetovém obchodě. Možnost smluvních stran uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek tím není dotčena
 2. Pro objednání zboží a služeb vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu, který obsahuje zejména informace o:
 • zboží a službách (objednávané zboží a služby „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)
 • způsobu úhrady ceny zboží a služeb, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a služeb a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží a služby, pokud je aplikovatelné (dále společně jen jako „objednávka“).
 1. Než kupující odešle objednávku, je mu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Závazně objednat“. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (v písemné formě nebo telefonicky)
 2. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího
 3. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu zboží a služby a případné náklady spojené s dodáním zboží a služby je možno uhradit prodávajícímu prostřednictvím zabezpečeného platebního kanálu propojené platební brány
 2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu
 3. Případné slevy z ceny zboží a služby, poskytnuté prodávajícím kupujícímu, nelze vzájemně kombinovat
 4. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu a zašle ji v elektronické podobě na adresu elektronické pošty kupujícího.

V. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující bere na vědomí, že ve smyslu ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží a služeb, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
 2. Kupující dále bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. a) občanského zákoníku není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a prodávající s jejich plněním započal na základě výslovné žádosti kupujícího (čerpání služby u prodávajícího) před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Toto ustanovení se vztahuje i na případy, kdy zboží slouží k uplatnění služeb v rámci provozu prodávajícího a tyto služby byly splněny. Kupující tedy bere na vědomí, že odstoupit od kupní smlouvy na zboží sloužící k následnému uplatnění služeb v případě, že tyto služby byly již prodávajícím poskytnuty, je vyloučeno. Kupující dále bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu; toto ustanovení se vztahuje i na případy, kdy zboží sloužící k uplatnění služeb v rámci provozu prodávajícího šlo uplatnit jen v konkrétním termínu (např. speciální akce, atd.) nebo na případy, kdy si kupující na podkladě poukazu či voucheru zarezervuje určitý termín, kdy má být služba prodávajícím poskytnuta (např. využití voucheru k rezervaci konkrétního data poskytnutí služby)
 3. S výjimkou případů uvedených v odstavci 1. a 2. tohoto článku nebo jiných případů, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží a služby, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy kupující zašle:
 • písemně nebo vyplněním vzorového formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy na adresu Poděbradova 2842/1, 301 00 Plzeň
 • elektronicky, vyplněním vzorového formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy na e-mailovou adresu info@avalonfitness.cz
 1. Pokud je to aplikovatelné i na služby, odstoupením od kupní smlouvy dle čl. V odstavce 2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží a služby prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží a služby nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou
 2. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží a služby kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží a služby vrátí nebo prokáže, že zboží a služby prodávajícímu odeslal
 3. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží a služby, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zboží a služby jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Jestli-že kupující bude chtít uplatnit svoje právo odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě čtrnácti dní, a jestli-že v této lhůtě došlo ke snížení hodnoty zboží a služby výše zmíněným způsobem, je prodávající oprávněn nárokovat úhradu škody vzniklé na zboží a služby jednostranným stržením přiměřené částky z ceny proti nároku kupujícího na vrácení celé kupní ceny
 4. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží a služby kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím
 5. Pokud bude kupujícímu poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zboží a služby prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek
 6. V případě, že zboží nebo služba má podobu vstupenky, dárkového poukazu, permanentky nebo jiného poukazu či potvrzení na služby a zboží poskytované v provozu prodávajícího, neručí prodávající za jeho ztrátu, odcizení, poškození nebo zneužití jakoukoliv třetí osobou. Služby, které kupující na podkladě zboží dle předchozí věty nevyužil, propadají a prodávající není povinen kupujícímu vracet jejich cenu nebo poměrnou část ceny s výjimkou, kdy nastane skutečnost dle odst. 3 tohoto článku obchodních podmínek.

VI. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že služba při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu zejména, že v době, kdy kupující službu převzal:
 • má služba vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu služby a na základě reklamy jimi prováděné
 • se služba hodí k účelu, ke kterému se služba tohoto druhu obvykle používá
 • je služba v odpovídajícím množství nebo míře
 • služba vyhovuje požadavkům právních předpisů
 • služba odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy.
 1. Ustanovení předchozího odstavce se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží a služby
 2. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny v prostorách Avalon Business centru, Avalon Fitness, Poděbradova 2842/1, 301 00 Plzeň.

VII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Služba je pak poskytnuta zahájením jejího čerpání kupujícím za předpokladu, že prodávající nebraní jejímu čerpání v objednaném rozsahu
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku
 3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@avalonfitness.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line)
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží a služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správcem osobních údajů, které nám poskytujete v souvislosti s nákupem na portálu Avalon Fitness, je společnost AV Fitness s.r.o. se sídlem Poděbradova 2842/1, 301 00 Plzeň, IČ: 177 32 701, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou C 42984. Ta je bude zpracovávat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob („GDPR“)
 2. Zásady zpracování osobních údajů u prodávajícího jsou uvedeny na následujícím odkazu: GDPR

IX. OSTATNÍ

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat
 3. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo uvedenou kupujícím v objednávce
 4. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin
 5. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a případný spor bude rozhodován věcně příslušným soudem dle sídla prodávajícího. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů
 6. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení
 7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná
 8. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Poděbradova 2842/1, 301 00 Plzeň, adresa elektronické pošty info@avalonfitness.cz, telefon +420 725 428 141.